Home » Bus Routes » Bus Route 15 - Vitoria-Gasteiz → Areta - Álava Bus

Bus Stops


1 - Nieves Cano / Unibertsitatea
2 - Avenida Gasteiz/Juzgados
3 - Avenida Gasteiz / Bastiturri
4 - Murgia
5 - Paúles
6 - Ametzaga
7 - Lezama
8 - Larrinbe